KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez M&M COLOR s.c. z siedzibą w Czarnocinie, Ogrodowa 1A, 97-318 Czarnocin.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), przedstawiamy poniższą informację dotyczącą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez M&M COLOR s.c. z siedzibą w Czarnocinie, Ogrodowa 1A, 97-318 Czarnocin.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Pani/Pana danych jest M&M COLOR s.c. z siedzibą w Czarnocinie, Ogrodowa 1A, 97-318 Czarnocin., NIP 7712653469 regon 592292700
, zwaną dalej MMCOLOR.
Kontakt do Administratora Ochrony Danych w MMCOLOR : adres e-mail: ado@mmcolor.pl

JAKI JEST CEL I POSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w jednym lub wielu z niżej wymienionych celów:

wykonywania umowy zawartej przez Pani/Pana z MMCOLOR (art. 6 ust. 1 lt. b) RODO);

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MMCOLOR, w tym w szczególności wynikających z Ustawy o rachunkowości i Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lt. c) RODO);

ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MMCOLOR, polegających na konieczności zapewnienia możliwości podejmowania ewentualnych działań windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lt. f) RODO);

ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MMCOLOR, polegających na prowadzeniu działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail oraz telefonicznie) informacji handlowych oraz ofert (art. 6 ust. 1 lt. f) RODO);

ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MMCOLOR, polegających na monitorowaniu jakości usług oraz prowadzeniu badań satysfakcji klienta (art. 6 ust. 1 lt. f) RODO).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane mogą być ujawniane przez MMCOLOR podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi marketingowe lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazanych w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy, w szczególności aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów oraz dochodzenia roszczeń (tj. do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy).

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do treści danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy MMCOLOR przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji o odbiorcach, którym ujawniono Pani/Pana dane.
prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16 RODO);
prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 ust. 1 RODO).
prawo do przenoszenia danych, tj. ich otrzymania i przekazania innemu Administratorowi (art. 20 ust. 1 RODO);
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 RODO);
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO);
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO);
W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. lit. a) RODO), ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
Realizacja powyższych uprawnień możliwa mailowo poprzez wysłanie wiadomości na adres: ado@mmcolor.pl

DO KOGO MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można wnieść w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest Państwem Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

CZY PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE OBOWIĄZKOWE?

W przypadku woli zawarcia przez Panią/Pana umowy z MMCOLOR w przyszłości podanie danych osobowych nie będzie obowiązkowe (nie będzie wymogiem prawnym), jednak będzie niezbędne do zawarcia umowy z MMCOLOR – konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Ta strona zapisuje pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, do celów statystycznych i marketingowych.

Przeczytaj tekst poniżej, żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies.
Co to są cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Mechanizm ciasteczek został wymyślony przez byłego pracownika Netscape Communications – Lou Montulliego.
Zastosowanie
Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.
Część serwisów korzysta z ciasteczek jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).
Blokowanie ciasteczek
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome;
w przeglądarce Firefox;
w przeglądarce Internet Explorer;
w przeglądarce Opera;
w przeglądarce Safari.

źródło informacji: Wikipedia